Heeft u de afgelopen jaren ook te veel huur betaald
omdat u een zogenaamde scheefwoner bent?

HuurClaims vordert de schade voor u terug.
No cure no pay. Zonder risico.

Algemene Voorwaarden HuurClaims

Download deze algemene voorwaarden

1. Definities en inleidende bepalingen

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- HUURCLAIMS: de besloten vennootschap Huurclaims B.V., gevestigd te 's-Hertogenbosch, met KvK-nummer 65495071;
- OPDRACHTGEVER: degene op wiens verzoek HUURCLAIMS werkzaamheden verricht;
- partijen: HUURCLAIMS en OPDRACHTGEVER gezamenlijk.

1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de opdracht tot het incasseren van gepretendeerde vorderingen op derden vanwege de bij OPDRACHTGEVER in rekening gebrachte inkomensafhankelijke huurverhogingen vanaf juli 2013.

1.3. HUURCLAIMS is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren dan wel in te trekken.

1.4. HUURCLAIMS behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden. Eventuele wijzigingen zijn voor partijen bindend gerekend vanaf de dag dat deze zijn aan OPDRACHTGEVER zijn medegedeeld. OPDRACHTGEVER kan de overeenkomst binnen 30 dagen na mededeling van een wezenlijke wijziging van deze Algemene Voorwaarden ontbinden.

1.5. In geval van meerdere OPDRACHTGEVERS, geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor ieder van hen.

1.7. OPDRACHTGEVER verklaart bevoegd te zijn tot het verstrekken van de onderhavige opdracht. Voor zover sprake is (geweest) van contractueel of wettelijk medehuurderschap, verklaart OPDRACHTGEVER namens de (gewezen) medehuurder gemachtigd te zijn tot het verstrekken van de opdracht.

1.6. Op geschillen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd bij geschillen.

2. Innen van een vordering

2.1 Wanneer OPDRACHTGEVER HUURCLAIMS opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt OPDRACHTGEVER HUURCLAIMS om alle benodigde handelingen te verrichten die naar het oordeel van HUURCLAIMS aangewezen zijn.

2.2. De in artikel 2.1 genoemde handelingen omvatten niet-limitatief: a. het incasseren van vorderingen; b. het aanhangig maken van gerechtelijke procedures; c. het laten leggen van beslag, waaronder bewijsbeslag; d. het optreden als gemachtigde tijdens procedures; e. het treffen van een betalingsregeling of schikking met schadeplichtige derden.

2.3. Onder incasseren in de zin van artikel 2.2. worden zowel betalingen bij HUURCLAIMS als betalingen bij OPDRACHTGEVER begrepen. Onder betalingen worden tevens verrekende vorderingen begrepen.

2.4. Ten behoeve van het incasseren van gelden machtigt OPDRACHTGEVER HUURCLAIMS om namens OPDRACHTGEVER betalingen in ontvangst te nemen en aan schadeplichtige derden mede te delen dat betalingen aan HUURCLAIMS dienen te gebeuren.

3. Verplichtingen van OPDRACHTGEVER

3.1. OPDRACHTGEVER dient HUURCLAIMS zo snel mogelijk in kennis te stellen wanneer OPDRACHTGEVER rechtstreeks een betaling ontvangt ten aanzien van de uit handen gegeven vordering, dan wel van iedere andere voor de opdracht relevante omstandigheid kennisneemt.

3.3. OPDRACHTGEVER zal op verzoek van HUURCLAIMS bewijsstukken en andere door HUURCLAIMS relevant geachte bescheiden aangaande een opdracht overdragen aan HUURCLAIMS binnen een redelijke termijn. Hieronder is mede begrepen het verschaffen van een ondertekende (proces)volmacht door OPDRACHTGEVER op verzoek van HUURCLAIMS.

3.4. OPDRACHTGEVER staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan HUURCLAIMS geleverde gegevens en documenten.

3.5. OPDRACHTGEVER verklaart bereikbaar te zijn via het aan opgegeven e mailadres bij aanmelding en verklaart dat via dit e mailadres schriftelijke mededelingen kunnen worden gedaan door HUURCLAIMS.

4. Aansprakelijkheid

4.1. HUURCLAIMS heeft met betrekking tot het uitvoeren van zijn dienstverlening uitsluitend een inspanningsverplichting. HUURCLAIMS kan in geen geval een schade-uitkering aan OPDRACHTGEVER garanderen.

4.2. HUURCLAIMS is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit gemaakte fouten, onzorgvuldigheid of nalatigheid van zijn medewerkers of van derden die in zijn opdracht werkzaamheden verrichten, behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van HUURCLAIMS.

4.3. HUURCLAIMS is nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan de verzekerde som in zijn aansprakelijkheidsverzekering.

4.4. OPDRACHTGEVER vrijwaart HUURCLAIMS en stelt deze schadeloos met betrekking tot alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens OPDRACHTGEVER in bewerking nemen en incasseren van door OPDRACHTGEVER verstrekte vorderin-gen.

5. Betaling en afwikkeling

5.1. Wanneer HUURCLAIMS betalingen onder zich krijgt, zal HUURCLAIMS het zich toekomende inhouden en het aan OPDRACHTGEVER toekomende afdragen.

5.2. Wanneer schadeplichtige derden rechtstreeks aan OPDRACHTGEVER betalen, wordt het HUURCLAIMS toekomende per factuur bij OPDRACHTGEVER in rekening gebracht. Betaling van de door HUURCLAIMS gefactureerde bedragen dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

5.3. Voor de berekening van de aan HUURCLAIMS verschuldigde vergoeding worden alle toekomstige schadebetalingen aan OPDRACHTGEVER en/of diens medehuurder en/of HUURCLAIMS vanwege de bij OPDRACHTGEVER en diens eventuele medehuurder in rekening gebrachte inkomensafhankelijke huurverhogingen vanaf 2013 aangemerkt. Na een periode van vijf jaar na ontvangst van de opdracht, is tegenbewijs mogelijk.

5.4. Indien OPDRACHTGEVER een opdracht intrekt buiten de bedenktijd om, of nalaat de in artikel 3.3 genoemde bescheiden te verschaffen ondanks herhaald verzoek daartoe, geldt als loon in de zin van artikel 7:411 Burgerlijk Wetboek dat HUURCLAIMS gerechtigd is de vergoeding in rekening te brengen welke HUURCLAIMS in redelijkheid kon verwachten bij volledige en voortdurende nakoming van de opdracht.